6 sztuczek ze zwykłą wodą

Woda odgrywa ważną rolę we wszystkich systemach uprawy, obojętnie, czy hodujemy rośliny na glebie, czy też całkiem bez wykorzystania substratu. Znajdujące się w glebie mikroorganizmy – takie jak bakterie – przekształcają materię organiczną, dzięki czemu jest ona dostępna dla roślin w postaci substancji odżywczych i może być zaabsorbowana przez korzenie.

Jednak proces ten może przebiegać tylko w obecności wody. Bez niej nie zachodzi absorpcja i rośliny obumierają.

Woda jest oczywiście najważniejszym składnikiem systemów hydroponicznych.Dzięki niej możliwe jest dostarczenie roślinom dokładnie takiego pokarmu, jakiego potrzebują dla optymalnego wzrostu. Jednak oznacza to równocześnie, że kolosalnego znaczenia nabiera także jej jakość. Jakość wody różni się w zależności od źródła. Większość ludzi używa zwykłej wody wodociągowej, podczas gdy w regionach wiejskich wykorzystuje się także wodę źródlaną lub wodę deszczową. Obojętnie, skąd pochodzi woda, należy ją sprawdzić pod względem jakości, którą można określić na podstawie różnych parametrów. Każdy z nich na swój sposób wpływa na rozwój i stan zdrowia rośliny.

Niniejszy tekst powinien zainteresować zarówno profesjonalistów, jak i ogrodników-amatorów, gdyż wyjaśnia on podstawowe warunki, jakie muszą być spełnione w celu optymalnego zaopatrzenia roślin w roztwór odżywczy. Oczywistym jest, że taki roztwór jest czymś niezbędnym w przypadku systemów hydroponicznych, ale także uprawy wykorzystujące ziemię wymagają odpowiedniej ilości składników odżywczych, aby dawać dobre plony.

Obojętnie, jaki system zastosujemy – kontrola jakości wody nie będzie już tak trudnym zadaniem, jeżeli wcześniej zrozumiemy pewne podstawowe zasady. W przypadku systemów hydroponicznych bardzo ważne jest, aby wiedzieć, co znajduje się w wodzie. W najbardziej kompletny sposób można to ustalić na drodze analizy laboratoryjnej – lub, gdy wykorzystujemy wodę wodociągową – pytając się w przedsiębiorstwie wodociągowym o przysłanie kopii najświeższej analizy wody.

Najważniejsze właściwości, które należy zbadać przed wykorzystaniem wody do przygotowania roztworu odżywczego, ograniczają się w istocie do czterech kryteriów:

 • 1. Ilość rozpuszczonych w wodzie soli (współczynnik przewodności elektrolitycznej właściwej – EC);
 • 2. Twardość wody (wartość pH);
 • 3. Zawartość tlenu i temperatura;
 • 4. Metody filtrowania, woda deszczowa lub woda destylowana.

6 sztuczek ze zwykłą wodą Zasadniczo należy regularnie sprawdzać roztwór odżywczy pod względem tych właściwości, ponieważ w wyniku interakcji różnych czynników mogą one ulegać zmianie. Chcemy osiągnąć to, aby roślina dysponowała dobrze zbilansowanym roztworem odżywczym, zawierającym odpowiednią ilość soli mineralnych, tak, aby miała ona wszystkie związki, jakich potrzebuje do optymalnego wzrostu. W tym celu należy poddać kontroli wszystkie parametry, które mogą wskazywać na zbyt małe lub zbyt duże dawkowanie nawozu oraz na największe zagrożenie dla rośliny, jakim jest nagromadzenie toksyn. Aby móc przeprowadzić taką kontrolę w rozsądny sposób, potrzebne będą nam dwa podstawowe narzędzia każdego ogrodu hydroponicznego: miernik przewodności elektrolitycznej oraz miernik wartości pH. Urządzenia te są dostępne w wersji z wyświetlaczem cyfrowym (gorąco polecam), ze wskaźnikiem analogowym lub nawet w postaci papierka lakmusowego. Obojętnie, jakiego dokonamy wyboru, w każdym wypadku zaleca się przeczytać instrukcję obsługi producenta przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia (nierzadko urządzenie należy skalibrować przed jego pierwszym użyciem).Sole rozpuszczone i przewodność elektrolityczna Ilość rozpuszczonych w wodzie soli jest określana za pomocą współczynnika przewodności elektrolitycznej właściwej (ang. Electrical Conductivity = EC). To właśnie rozpuszczone sole pozwalają wodzie na przewodzenie prądu elektrycznego (woda destylowana nie posiada przewodności elektrolitycznej, ponieważ nie zawiera rozpuszczonych soli). Tak więc wartość współczynnika przewodności elektrolitycznej właściwej dla wody destylowanej wynosi zero. Dobrze wiedzieć, że na drodze pomiaru przewodności elektrolitycznej nie można wykryć każdego pierwiastka. Np. magnez zwiększa przewodność wody tylko w małym stopniu i dlatego jego wykrycie za pomocą konduktometru jest bardzo trudne. Wartość przewodności elektrolitycznej pozwala jednak na uzyskanie ogólnej orientacji na temat ilości rozpuszczonych w wodzie soli, a przecież o to ostatecznie nam chodzi. Nie jest niczym niezwykłym woda, w której zmierzono wartość EC pomiędzy 0,5 i 0,8; dla lokalnych ujęć wartość ta może leżeć nawet znacznie poza tym zakresem.Węglan wapnia i węglan magnezu należą do tych związków, które najczęściej można znaleźć w wodzie. Magnez i wapń to bardzo ważne składniki odżywcze dla roślin, dlatego woda tego rodzaju może być nawet interesująca pod względem zastosowania w hydroponice. Jednak także w tym przypadku obowiązuje zasada, że nadmiar dobrego to już problem. Właśnie w przypadku roztworów odżywczych może prowadzić to do pogorszonego przyswajania innych związków przez rośliny. Tak np. nadmiar wapnia może wchodzić w związki z fosforem i przekształcić się w ten sposób w fosforan trójwapniowy. Najprostsza metoda, aby temu zapobiec, polega na bardzo ostrożnym dodawaniu, pod ciągłą kontrolą, optymalnej ilości soli odżywczych. Jednak w każdym wypadku należy zapobiec przenawożeniu. Lepiej wykonać pomiar o jeden raz za dużo i pracować na podstawie pewnych wartości, jak wykonać pomiar ten jeden raz za mało i zatruć rośliny. W razie wątpliwości lepiej dodać trochę mniej niż więcej! Zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe jest zróżnicowane, w zależności od odmiany oraz cyklu rozwojowego. Im szybciej rośnie roślina, tym więcej potrzebuje substancji odżywczych. W wyniku parowania wody stężenie substancji odżywczych (i tym samym stężenie soli) w roztworze odżywczym może wzrosnąć. Dlatego konieczna jest regularna kontrola przewodności elektrolitycznej roztworu. Prawidłowa wartość przewodności zależy od systemu uprawy oraz od cyklu rozwojowego roślin. Dostosowanie odpowiedniej wartości przewodności elektrolitycznej nie jest trudnym zadaniem. Na wszystkich opakowaniach nawozów można znaleźć dokładne informacje, w jaki sposób należy stosować dany produkt.

Twardość wody i wartość pH

Twardość wody jest miarą ilości dwóch rozpuszczonych w wodzie pierwiastków: wapnia i magnezu. Symbol „pH” to skrót od angielskiego wyrażenia „potential Hydrogen” i ma związek ze stosunkiem naładowanych dodatnio jonów wodorowych (H+) do naładowanych ujemnie jonów wodorotlenowych (OH-).  Skala pH sięga od 0 do 14. Wartość pH równa 7 wskazuje na neutralny stosunek jonów (taka sama ilość jonów H+ i OH-). Zasadniczo obowiązuje reguła, że „twarda” woda charakteryzuje się wysoką wartością pH, a „miękka” niską. Niektóre rodzaje oferowanych na rynku nawozów zawierają zintegrowane regulatory pH, służące do zapewnienia optymalnej jakości wody. W przyrodzie przewodność elektrolityczna oraz wartość pH ulegają zwykle wahaniom w wyniku zmieniającego się poziomu wód gruntowych podczas poszczególnych pór roku. Jednak w wodzie  pozostają wciąż te same minerały. Nawet zwykła woda wodociągowa podlega takim wahaniom,nawet jeśli są one znacznie mniejsze niż w przypadku naturalnych źródeł wody. Woda wodociągowa często charakteryzuje się wartością pH od 8 do 9 – o wiele za dużo, aby móc podlewać nią rośliny, których większość wymaga wody o odczynie pH w zakresie od 5,2 do 6,5.

Dlaczego używanie wody o odpowiednim odczynie pH jest aż tak ważne ?

Wartość pH ma bezpośredni wpływ na dostępność większości pierwiastków – dotyczy to w szczególności mikrosubstancji odżywczych. Zbyt niska wartość pH może6 sztuczek ze zwykłą wodą spowodować zwiększoną dostępność substancji odżywczych, co w przypadku niektórych gatunków roślin może doprowadzić do ich zatrucia. Zbyt niskie pH może skutkować nadmiernym dostarczaniem (toksyczność) żelaza (Fe), manganu (Mn), cynku (Zn) oraz miedzi (Cu), jak również  niedostatecznym zaopatrzeniem w wapń (Ca) oraz magnez (Mg). Zbyt wysoka wartość pH niemalże izoluje pierwiastki, tak, że roślina nie może ich przyswajać. Prowadzi to do niedostatecznego zaopatrzenia w żelazo (Fe), Mangan (Mn), cynk (Zn), miedź (Cu) i bor (B).

Przykładowo, jeśli wartość pH jest za wysoka, może to prowadzić do niedostatecznego zaopatrzenia w żelazo. Mimo, że roztwór odżywczy zawiera wystarczającą ilość żelaza, to roślina nie może go przyswoić – na taki niedobór wskazują obwisłe, pożółkłe liście.

Dostępne są także preparaty nawożące, zawierające specjalne chelaty, które mają przeciwdziałać temu problemowi. Dzięki chelatom pierwiastki takie jak np. żelazo mogą być przyswojone przez roślinę także w przypadku wyższej niż pożądana wartości pH, dzięki czemu umożliwiają uzyskanie dobrego plonu także przy niekorzystnych warunkach.

Zobacz też:  Koncentracja na szóstkę

Wysoka wartość pH może zagrażać roślinom na wiele sposobów, dlatego nie należy iść na żadne kompromisy.

Najłatwiejszym sposobem regulacji odczynu wody jest zastosowanie regulatorów pH (pH- i pH+), w celu uzyskania optymalnej wartości (pH 6). Następnie dodajemy nawóz i pozostawiamy całość na jakiś czas w spokoju, aby roztwór mógł się ustabilizować. Na koniec poddajemy wartość pH ponownej kontroli i przeprowadzamy ewentualną korektę. Dlaczego należy sprawdzać odczyn pH dwa razy? Dodanie nawozu może prowadzić do zmiany wartości pH. Aby zagwarantować, że korzenie rośliny będą miały styczność tylko i wyłącznie z optymalnie zbalansowanym roztworem odżywczym, ważne jest zwrócenie uwagi na odpowiednie pH. Tak samo, jak w przypadku przewodności elektrolitycznej, również tutaj przeprowadzenie odpowiedniej regulacji nie jest niczym trudnym:W przypadku zbyt niskiej wartości pH, czyli za kwaśnej wody, niekiedy wystarcza tylko dodanie zwykłej wody wodociągowej (o wysokiej wartości pH), aby osiągnąć optymalny odczyn. Jednak w przypadku wody filtrowanej pochodzącej z instalacji odwróconej osmozy nie należy rezygnować ze stosowania najwyższej jakości regulatorów pH+. W przypadku zbyt dużej wartości pH, czyli wody o odczynie zasadowym, w celu obniżenia pH dodajemy do niej kwasu.Jakiego kwasu należy użyć? Na rynku dostępne są różne produkty, co można tłumaczyć faktem, że ich produkcja nie jest trudna. Produkty te składają się z reguły z rozcieńczonego kwasu azotowego albo fosforowego i są stosowane w fazie wzrostu wegetatywnego względnie w fazie kwitnienia. Dostępne są również produkty składające się z kombinacji różnych substancji i zawierające np. środki buforujące, które jednocześnie regulują i stabilizują odczyn pH. Ten sam produkt może być stosowany zarówno podczas fazy wzrostu, jak i fazy kwitnienia. W ciągu całego cyklu rozwojowego należy regularnie kontrolować przewodność elektrolityczną oraz odczyn pH. Bezpieczna wartość pH leży pomiędzy 5,5 i 7,0. W takim przypadku regulacja pH nie jest konieczna. Zastosowanie dużej ilości środków chemicznych w celu regulacji wartości pH do optymalnego poziomu – pomiędzy 5,8 i 6,0 – może być szkodliwe dla roślin. Jest rzeczą normalną, że wartość pH najpierw nieco się obniży, aby następnie wzrosnąć. Wskazuje to na dobre przyswajanie substancji odżywczych przez rośliny. Mierniki przewodności elektrolitycznej i wartości pH pracują w sposób bardzo niezawodny, dokładny (pod warunkiem odpowiedniego skalibrowania) oraz szybki. Jednak urządzenia te reagują we wrażliwy sposób na wahania temperatury i mogą przy różnych temperaturach pokazywać różne wartości pomiaru. Niektóre urządzenia posiadają automatyczną kompensację temperatury, która wyrównuje to odchylenie.W idealnym przypadku próbujemy utrzymać przewodność elektrolityczną oraz odczyn pH w systemie na tak stabilnym poziomie, jak to tylko możliwe. Należy także zawsze brać pod uwagę fakt, że wartości pokazywane przez urządzenie pomiarowe mogą być tylko tak dokładne jak ostatnia kalibracja. Dlatego mierniki należy poddawać regularnej kontroli. Podczas gdy w przypadku określania przewodności elektrolitycznej nie można zrezygnować z odpowiedniego urządzenia, to wartość pH można także zmierzyć za pomocą papierka lakmusowego. Papierki nie wymagają kalibracji, a ponadto dostarczają pewny wynik. Osoby, które nie ufają wynikom pokazywanym przez cyfrowy miernik wartości pH, mogą dokonać pomiaru po prostu za pomocą papierka lakmusowego. Nawet, gdy parametry roztworu odżywczego poddawane są regularnej kontroli, zaleca się od czasu do czasu wymianę roztworu na nowy, gdyż może się w nim gromadzić nadmiar soli oraz toksyny. Częstość takiej wymiany zależy w pierwszej linii od zapotrzebowania roślin, które zmienia się w ciągu kolejnych stadiów wzrostu.

Temperatura

Temperatura wody odgrywa ważną rolę w uprawie hydroponicznej. W przypadku zbyt wysokiej temperatury – tak samo zresztą, jak w przypadku zbyt niskiej – nasiona nie będą kiełkowały, sadzonki nie wytworzą korzeni, a rośliny zahamują swój wzrost. Większość roślin preferuje temperaturę w strefie korzeniowej w zakresie pomiędzy 18°C i 27°C, w zależności od gatunku i odmiany. Jeśli do zbiornika z roztworem odżywczym dolewana jest świeża woda, to dobrym pomysłem jest sprowadzenie wody do takiej samej temperatury, jaką ma roztwór odżywczy. Zawsze należy mieć na uwadze, że w przyrodzie korzenie roślin rozwijają się w glebie, gdzie dzięki dużej masie ziemi wahania temperatury mają bardzo powolny przebieg. Rośliny bardzo źle znoszą gwałtowne zmiany temperatury – dotyczy to w szczególności strefy korzeniowej!

Zawartość tlenu i temperatura

Jednym z kluczowych haseł uprawy hydroponicznej jest „wzbogacanie w tlen”.W dobrym systemie hydroponicznym zwartość tlenu w roztworze odżywczym jest zwykle utrzymywana na optymalnym poziomie za pomocą pomp oraz innych „sztuczek” producentów. Jednak ważne jest, aby wiedzieć, że także temperatura ma wpływ na zawartość tlenu w roztworze odżywczym.Poniżej kilka liczb, obrazujących związek pomiędzy temperaturą a zawartością tlenu w wodzie:

Temperatura [°C] Rozpuszczalność O2 [mg/l]
10 11,36
14 10,39
18 9,56
22 8,85
26 8,22
30 7,67

Możemy zaobserwować, że wraz z rosnącą temperaturą spada zawartość tlenu w roztworze odżywczym. A bez zaopatrzenia w tlen stojące w wodzie korzenie „duszą się” i obumierają… Niedobór tlenu może być powodem wystąpienia szeregu chorób i problemów, w tym także niesławnej zgorzeli zgnilakowej, wywoływanej przez grzyby z rodzaju Pythium (P. ultimum lub P. splendens). Dlatego zawsze należy dążyć do utrzymania temperatury roztworu odżywczego na poziomie pomiędzy 18°C i 22°C.

Metody filtrowania, woda deszczowa lub woda destylowana

Woda z niektórych źródeł zawiera substancje szkodliwe, nieraz w większych, a nieraz w mniejszych ilościach. Mogą być one wysoce toksyczne dla roślin, jeśli woda zawiera np. zbyt dużo siarczków, chloru, fluorków, soli lub nawet metale ciężkie. Zwykła woda wodociągowa najczęściej zawiera chlor. Podczas gdy śladowe ilości tego pierwiastka mają pozytywny wpływ na niektóre rośliny, to zbyt duży udział chloru może być szkodliwy, w związku z czym należy dążyć do jego obniżenia. Jest to dosyć proste: Napełnić wiadro wodą wodociągową i pozostawić je odkryte przez 24 godziny –  gotowe. Po pewnym czasie chlor odparuje. Większości zanieczyszczeń nie da się jednak tak łatwo usunąć z wody. Dlatego zaleca się czyszczenie wody lub jej kompletną wymianę. W tym przypadku mamy do dyspozycji opisane niżej możliwości:

 • •  Najłatwiejszym i najtańszym sposobem jest wymieszanie wody wodociągowej z wodą deszczową lub wodą destylowaną.
 • •  Można brać pod uwagę także destylację wody, jednak wymaga ona dużych nakładów energii i opłaca się tylko na dużą skalę. Dzięki tej metodzie woda zyskuje tak duży stopień czystości, jaki nie jest potrzebny dla celów uprawy roślin.
 • •  Odwrócona osmoza jest znakomitą, choć kosztowną metodą, aby także na małą skalę otrzymywać czystą wodę. Wadą tego procesu jest fakt, że przy wyprodukowaniu jednego litra czystej wody powstaje kilka litrów ścieków. Ścieków tych można wprawdzie użyć do mycia samochodu lub do prac domowych, jednak mimo to stanowią one obciążenie finansowe. Dobre instalacje odwróconej osmozy produkują trzy litry ścieków na jeden litr czystej wody. W przypadku gorszych instalacji ilość ta może wynieść nawet 7-9 litrów. Oczyszczoną wodę można wymieszać w stosunku 3:1 z wodą wodociągową, aby ją nieco rozcieńczyć w celu obniżenia kosztów.

Oczywiście, można by powiedzieć jeszcze bardzo dużo o zastosowaniu wody w uprawach hydroponicznych. Jeśli jednak opisane tutaj zalecenia odnośnie czterech najważniejszych parametrów będą przestrzegane, to podstawowe warunki dobrego wzrostu roślin na pewno będą zachowane. Jeśli będziemy uprawiali rośliny według tych wytycznych, to szybko zauważymy, że woda stosowana jako samodzielny czynnik dostarczający roślinom substancje odżywcze to bardzo dobry substrat. Oczywiście, potrzebne są odpowiednie narzędzia oraz wiedza, jednak jeśli warunki te będą spełnione, to hodowca stosujący się do zaleceń bardzo szybko może oczekiwać zadziwiających wręcz rezultatów.

5 prostych sposobów na utratę nadmiaru wody z organizmu

6 sztuczek ze zwykłą wodą Odchudzanie / Źródło: Unsplash / i yunmai Wchodzisz na wagę i widzisz, że przybyło kilka kilogramów. Teoretycznie przecież nie było z czego – nie objadałeś się, więc jak to możliwe? Niestety, gromadzenie wody w organizmie może niekorzystnie wpływać na wagę. Ponadto powoduje gorsze samopoczucie i ociężałość. Jak zredukować nadmiar wody?

Zobacz też:  Gry i zabawy do wykorzystania na lekcjach języka obcego cz.3

Nadmiar wody w organizmie może wystąpić u każdego z nas. Choć najczęściej zatrzymywanie się wody jest spowodowane błędami żywieniowymi, niektóre leki, choroby i schorzenia mogą temu sprzyjać.

Retencja wody występuje w układzie krążenia lub w tkankach i jamach. Może powodować obrzęk rąk, stóp, kostek i nóg. Często gołym okiem widać opuchliznę np. na twarzy czy nogach. Dodatkowo waga pokazuje 1-2 kg więcej, choć przecież nie powinna. Zatrzymywanie się wody jest bardzo frustrujące, szczególnie dla osób, które starają się schudnąć.

Woda jest nam niezbędna do życia. Nasze ciało w większości składa się z niej, więc naturalnym jest, że potrzebujemy jej. Ograniczanie spożycia wody w celu jej redukcji z organizmu jest najgłupszym pomysłem, na jaki możemy wpaść.

Niektóre kobiety odczuwają zatrzymanie wody podczas ciąży lub przed miesiączką. Objaw ten może wystąpić także u osób nieaktywnych fizycznie, na przykład w przypadku obłożnie chorych. Zdarza się też podczas długich lotów samolotem.

Jednak zatrzymywanie wody może być również objawem ciężkiego stanu medycznego, takiego jak choroba nerek lub niewydolność serca. W przypadku nagłego lub silnego zatrzymania wody, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Jeżeli zmagamy się z różnymi chorobami, nie powinniśmy nigdy ignorować nadmiaru wody w organizmie.

Na ogół jednak woda zatrzymuje się z powodu błędów żywieniowych i niezdrowego stylu życia. W takiej sytuacji, by pozbyć się nadmiaru wody, można zastosować kilka sztuczek.

Jak zredukować nadmiar wody z organizmu?

 • Jedz mniej soli. Sód wiąże się z wodą w ciele i pomaga utrzymać równowagę płynów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz komórek. Jeśli często jesz posiłki bogate w sól, takie jak wiele przetworzonych produktów spożywczych, twoje ciało może zatrzymywać wodę. W rzeczywistości żywność ta jest największym źródłem sodu w diecie.
 • Zwiększ spożycie magnezu. Minerał ten bierze udział w ponad 300 reakcjach enzymatycznych, które utrzymują funkcjonowanie organizmu. Zwiększenie spożycia magnezu może pomóc w ograniczeniu zatrzymywania wody.
 • Jedz produkty bogate w potas, takie jak: banany, buraki, fasola, suszone owoce, produkty zbożowe, awokado, pomidory. Potas może zmniejszyć retencję wody poprzez zwiększenie produkcji moczu i zmniejszenie ilości sodu w organizmie.
 • Uważaj na niektóre węglowodany. Spożywanie rafinowanych węglowodanów prowadzi do gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi i poziomu insuliny. Wysoki poziom insuliny powoduje, że organizm zatrzymuje więcej sodu przez zwiększenie wchłaniania sodu w nerkach. Mowa głównie o produktach wysokoprzetworzonych i białej mące.
 • Dużo się ruszaj i… pij wodę. Staraj się nie przebywać zbyt długo w tej samej pozycji (niezależnie czy jest stojąca czy siedząca). Regularnie uprawiaj sport lub przynajmniej podejmuj aktywność fizyczną np. w formie spaceru. Nie ograniczaj spożycia wody, jest ona niezbędna do życia.

Czytaj także:Ten owoc pomaga pozbyć się nadmiaru wody z organizmuCzytaj także:Dlaczego warto sięgać po gruszki?

Źródło: Daily Health Post/Health Line/Medical News Today Informacje zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej, a stosowanie ich w praktyce powinno za każdym razem być konsultowane na indywidualnej wizycie lekarskiej z lekarzem specjalistą.

12 nietypowych zastosowań wody utlenionej

Utworzono:28.02.2020, 21:51

Po wodę utlenioną sięgamy, gdy się skaleczymy. Ma ona jednak także inne, mniej znane zastosowanie. Wymieniamy nietypowe role wody utlenionej, które mogą być pomocne.

O wodzie utlenionej przypominamy sobie zazwyczaj wtedy, gdy się skaleczymy i chcemy przemyć ranę.

Woda utleniona jest 3% wodnym roztworem nadtlenku wodoru, dlatego czasem zwyczajowo wodę utlenioną nazywa się nadtlenkiem wodoru (choć związek tek może być stosowany i i większym stężeniu).

Ta wyglądająca, jak zwykła kranówka, woda z domowej apteczki ma jednak o wiele szersze zastosowanie. Zobacz, jak wykorzystać właściwości nadtlenku wodoru.

1. Woda utleniona na bolące gardło

Gdy chwyta cię przeziębienie i zaczyna boleć gardło, możesz sięgnąć po płukankę przygotowaną z wody utlenionej.

Wystarczy wlać do kieliszka (50 mililitrów) albo ¼ szklanki przegotowanej wody i dodać 2 łyżki wody utlenionej. Po przepłukaniu gardła ból powinien stać się mniej odczuwalny.

Płukanka z wody utlenionej pozwala zachować higienę jamy ustnej. Kojąco działa także na podrażnione dziąsła.

Przeczytaj poradnikDomowe triki z wykorzystaniem octu

2. Bolące ucho

Czujesz, że masz zatkane ucho, to albo sięgasz po gotowe, kupione w aptece, krople do uszu, albo otwierasz domową apteczkę i wyciągasz wodę utlenioną.

Połóż się na jednym boku, a do drugiego ucha wpuść 3-4 krople wody utlenionej. Poczekaj kilka minut, aż woda dotrze w głąb ucha. Powtórz czynność z drugim uchem.

Po chwili poczujesz, że uszy są odetkane, ponieważ woskowina się rozpuściła.

3. Woda utleniona w walce z katarem

Dzieci bardzo często mają problem z wydmuchaniem nosa. Z pomocą przyjdzie woda utleniona. Do pół łyżeczki soli fizjologicznej należy dodać 2–3 krople wody utlenionej. Gdy dziecko będzie leżało, delikatnie wpuścić mu do noska kilka kropel mikstury. Będzie łatwiej mu oddychać przez nos.

Polecamy7 skutecznych receptur przeciw przeziębieniu i grypie 

4. Trądzik i wysypka

Jeśli masz trądzik albo inne niedoskonałości skóry, warto przemywać chorobowo zmienione miejsca gazą albo wacikiem zwilżonym w wodzie utlenionej. Działa ona antybakteryjnie, dezynfekująco, zabija zarazki i pomaga złagodzić stany zapalne.

5. Grzybica stóp

Działanie maści przeciwgrzybicznej może wspomóc woda utleniona. Pół butelki wody utlenionej połącz z wodą przegotowaną, w proporcji jeden do jeden. Zamocz gazę lub płatek kosmetyczny i przecieraj nią skórę między palcami oraz paznokcie. Poczekaj, aż wyschnie, dopiero wtedy załóż skarpetki.

6. Rozjaśnianie włosów

Jeżeli zamarzył ci się o jeden ton jaśniejszy kolor włosów, przypomnij sobie o wodzie utlenionej. Nie zastąpi farby i szamponu koloryzującego, ale delikatnie zmieni odcień.

Buteleczkę wody utlenionej wlej do naczynia i dodaj drugie tyle przegotowanej, ciepłej wody. Nad wanną zmocz włosy, wcierając wodę w kosmyki. Woda utleniona jest w stanie tak samo rozjaśnić przebarwienia na skórze.

Tutaj też trzeba systematycznie przecierać je gazikiem zwilżonym w tej wodzie.

7. Odświeżająca kąpiel

Jeżeli do pół wanny ciepłej wody dolejesz pół buteleczki wody utlenionej i posiedzisz w wannie około 20 minut, twoja skóra stanie się świeższa, wypoczęta, odmłodzona.

8. Pasta do zębów

Znane jest działanie wybielające wody utlenionej, lecz niezbyt znane jest wykorzystanie tej jej cechy w myciu zębów. Zamiast tradycyjnej, gotowej pasty do zębów, można samemu sporządzić pastę.

Trzeba do pół łyżeczki sody oczyszczonej dodać 2–3 krople tej wody i wymieszać. Powstanie papka, która tym razem będzie wybielającą pastą do zębów.

Co więcej: gdy w wodzie utlenionej zamoczysz szczoteczkę do zębów, zarazki wyginą.

9. Pranie z wykorzystaniem wody utlenionej

Naturalny wybielacz, czyli woda utleniona, sprawdza się ponadto podczas prania. Gdy białe bluzki czy bielizna poszarzały albo pożółkły, do pojemnika w pralce, gdzie wlewa się wybielacz, wlej przynajmniej pół butelki wody utlenionej. Nie tylko wybieli tkaniny, ale też zlikwiduje lub przynajmniej rozjaśni plamy.

10. Czysta łazienka

Wspomniana wyżej mieszanka – woda utleniona z sodą oczyszczoną, ale w większej ilości i jednego, i drugiego składnika – ułatwia czyszczenie łazienki, m.in. usuwa osady z mydła i zacieki.

Taką pastę należy rozprowadzić na zabrudzonej powierzchni i pozostawić na pół godziny, a potem spłukać zwykłą wodą. Woda utleniona plus soda sprawdzają się także w przypadku czyszczenia fug.

Pastę trzeba nałożyć na fugi na pół godziny, po czym zebrać pastę i fugi odzyskają dawny wygląd.

Wodą utlenioną można spryskać muszlę klozetową, a po pół godzinie spłukać. Zarazki i bakterie zginą. Woda utleniona jest pomocna podczas mycia luster, wystarczy przetrzeć taflę szmatką, zwilżoną w wodzie utlenionej, a następnie wytrzeć do sucha. Smug nie będzie widać.

11. Pleśń

Gdy w narożniku ściany np. w łazience lub kuchni pojawia się pleśń, można ją spróbować usunąć, korzystając z wody utlenionej.

Najlepiej wodę utlenioną dolać do zwykłej wody, w proporcji 1:1 i wlać je do spryskiwacza (można wlać także samą wodę utlenioną) i spryskać ścianę, ale zrobić to tak delikatnie, żeby woda jedynie pomoczyła powierzchnię, ale z niej nie spłynęła.

Zobacz też:  Co zaproponować uczniom na nowy rok szkolny?

Pleśń zniknie, tak samo, jak przebarwienia, które pozostawiła po sobie na ścianach. Podobny skutek przynosi woda utleniona z octem, również w proporcji 1:1. Po 10 minutach zetrzyj pleśń gąbką, a gąbkę wyrzuć. Zabieg należy powtórzyć.

Ciekawe informacjeNietypowe domowe zastosowania soku z cytryny 

12. Krwotok z nosa 

Woda utleniona hamuje krwotok z nosa, a przynajmniej go osłabia. Trzeba namoczyć gazik wodą utlenioną i włożyć do dziurki od nosa na 2-3 minuty. Potem czynność powtórzyć z drugą dziurką. Zamiast gazika, można zastosować patyczek do uszu, zamoczony wcześniej w tej wodzie 

8 bardzo ciekawych sztuczek z wodą

Rzym, stolica Włoch – wieczne miasto, którego architektura pochodzi ze wszystkich epok historycznych zachwyca turystów z całego świata. W starożytności Rzym był największym miastem tamtych czasów i stolicą Imperium Rzymskiego, które rozciągało się …

Czytaj

Nasze sklepy i warzywniaki pełne są różnych owoców. Najczęściej spotykamy oczywiście owoce charakterystyczne dla naszego klimatu – jabłka, gruszki, truskawki, wiśnie, śliwki itd. Jednak w dobie globalizacji nikogo nie dziwią także owoce charakterystyczne …

Czytaj

Ośmiornice należą do najbardziej tajemniczych zwierząt zamieszkujących naszą planetę. Wokół tych stworzeń narosło wiele legend i dziwnych historii. Niektórzy uważają nawet, że współczesne ośmiornice to pozostałość po dawnej cywilizacji obcych – kosmitów, którzy …

Czytaj

Telefon to urządzenie, które dziś jest na porządku dziennym. Przeszedł ewolucję od telefonów stacjonarnych, przez telefony samochodowe i pierwsze domowe telefony z przenośną słuchawką, po pierwsze telefony komórkowe. Dziś już praktycznie każdy posiada …

Czytaj

Nazwa Lamborghini chyba wszystkim kojarzy się z luksusowymi supersamochodami, które osiągają zawrotne prędkości, jednak mało kto wie, że pierwotnie firma o tej nazwie zajmowała się produkcją… traktorów. I gdyby nie pewna złośliwa uwaga, …

Czytaj

Bordkatze der Bismarck, czyli kot pokładowy „Bismarcka”, to słynny kot-maskotka, który pływał na niemieckim okręcie liniowym „Bismarck”. Oscar swą sławę zyskał w dość niechlubnym momencie, a mianowicie w 1941 roku, gdy aliancka marynarka …

Czytaj

W herbie Warszawy oraz na wielu miejskich dokumentach, mapach, pieczęciach od wieków widnieje postać półkobiety-półryby, czyli syreny. Wszystkim Polakom postać syreny trzymającej w rękach miecz i tarczę kojarzy się z Warszawą. Jednak nie …

Czytaj

Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima historyczna postać – najbardziej znany polski rycerz. Żył w czasach średniowiecza. Już za życia cieszył się uznaniem oraz sławą. Uchodził za walecznego i honorowego wojownika bez skazy, …

Czytaj

W dawnych wierzeniach lokalnej ludność ptak kiwi niegdyś latający kolorowo upierzony ptak utracił swe skrzydła i piękne ubarwienie aby stać się strażnikami lasu i go chronić. Na wszystkich nowozelandzkich wyspach o zmroku zaczyna …

Czytaj

Z uwagi na obecnie panującą sytuację w jakiej się znaleźliśmy, praktycznie cały świat przeniósł się do Internetu. Niektóre branże już od dawna działały w sieci, inne natomiast dostosowują się do panującej rzeczywistości. Podróże …

EXPERIMAKE WODNE SZTUCZKI eksperymenty w wodą

, , ,

od Super Sprzedawcy

korob_pl – 99%

59,90 zł

Dostawa od 8,99 zł

Czas wysyłki zwykle do 2 dni roboczych

Zwrot za darmo

14 dni na odstąpienie od umowy

Allegro gwarantuje bezpieczne zakupyOtrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze. Sprawdź szczegóły. WSZYSTKIE PRZEDMIOTY SPRZEDAJĄCEGO

 • PRODUCENT: ADDO
 • WIEK DZIECKA: +8 LAT
 • WYMIARY OPAKOWANIA: 38 x 30 x 6 cm

Eksperymentuj z wodą i twórz olbrzymie bańki, kaskady baniek, pękające bąbelki i wiele innych. Zaskocz swoich znajomych wodą, która się nie rozleje oraz rybami, które nie są mokre.

 1. W zestawie:
 2. • Dozownik mydła
 3. • Mała miseczka pomiarowa
 4. • Płytka Petriego
 5. • Pipeta
 6. • 2 strzykawki
 7. • 7 słomek
 8. • Elastyczna rura
 9. • Plastikowa rurka
 10. • Balon
 11. • Roztwór bąbelkowy (60 ml)
 12. • Niebieski barwnik (10 ml)
 13. Udanej zabawy!

do Polskiza granicęWysyłkaKupujesz więcej niż jedną sztukę?Sprawdź koszt dostawy dla wielu sztukprzewidywany czas dostawywt. 9 cze. – pt. 12 cze. w punkciewt. 9 cze. – pt. 12 cze. w punkciewt. 9 cze. – pon. 15 cze. w punkciewt. 9 cze. – pon. 15 cze. w punkciewt. 9 cze. – pon. 15 cze. w punkciewt. 9 cze. – pon. 15 cze. w punkciewt. 9 cze. – pon. 15 cze. w punkciewt. 9 cze. – pon. 15 cze. w punkciewt. 9 cze. – pon. 15 cze. w punkciewt. 9 cze. – pon. 15 cze. w punkciewt. 9 cze. – pon. 15 cze. w punkciewt. 9 cze. – pon. 15 cze. w punkcieprzewidywany czas dostawywt. 9 cze. – pon. 15 cze. u Ciebiewt. 9 cze. – pon. 15 cze. u Ciebiewt. 9 cze. – pt. 12 cze. u Ciebiewt. 9 cze. – pt. 12 cze. u Ciebieprzewidywany czas dostawyPrzesyłka kurierska pobraniewt. 9 cze. – pt. 12 cze. u Ciebiewt. 9 cze. – pt. 12 cze. u Ciebie

Wyliczamy na podstawie wcześniejszych wysyłek tego sprzedawcy. Podczas tworzenia tej oferty, sprzedawca zadeklarował, że wyśle towar do 2 dni roboczych.

Rodzaj gwarancji

Okres gwarancji

12 miesięcy dla przedsiębiorców

Reklamacja

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do reklamacji

 •  Jeżeli chcesz zareklamować produkt, możesz to zrobić pisząc na adres email: [email protected]
 • Poprawnie składana przez Ciebie reklamacja, powinna zawierać :
 • -Twoje imię i nazwisko oraz adres 
 • -numer oferty na Allegro
 • -numer faktury 
 • -przedmiot i dokładny opis reklamacji ze wskazaniem Twojego żądania.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji możemy zwrócić się do Ciebie o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Ciebie adres e-mail. Zadbaj o bezpieczne zapakowanie produktu, tak aby dotarł do nas nieuszkodzony. Pamiętaj o umieszczeniu w przesyłce zwrotnej faktury oraz dokładnego opisu rekamacji.

Brak zastosowania się do powyższych procedur wydłuży termin rozpatrzenia danej reklamacji.

UWAGA: Informujemy, że dla kupujących niebędących konsumentami, sprzedawane przez nas przedmioty objęte są całkowitym wyłączeniem z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym.  

14 dni na odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy14 dniKoszt zwrotu zależy od tego, jaką metodę dostawy wskażesz podczas zakupu.Allegro Paczkomaty 24/7 InPostAllegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruchza darmo z pakietemPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOROB ROBERT KOSIŃSKI MAGAZYN

 1. Zwracany towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz dokumentem sprzedaży (FVAT) powinien zostać wysłany na adres:
 2. Księgarnia internetowa KOROB – Magazyn
 3. Al. Piłsudskiego 135 H
 4. 92-318 Łódź
 5. Towar nie może nosić żadnych znaków użytkowania.
 6. Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych przelewem na wskazany w oświadczeniu numer konta.
 7. W przypadku zamówień odebranych w księgarni, zwrot towaru należy dokonać w punkcie odbioru osobistego bądź wysłać na adres magazynu.
 8. Brak umieszczenia informacji dotyczącej zwrotu w przesyłce, spowoduje znaczne wydłużenie terminu jej rozpatrzenia oraz ewentualnego zwrotu środków na konto.

kupujących poleciło tego sprzedawcęw ostatnich 12 miesiącachNA ALLEGRO ODOSTATNIE LOGOWANIEKOROB PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOROB ROBERT KOSIŃSKI

 • pytanie do sprzedającego

Nie wypełnienie formularza pozakupowego znacząco wydłuży realizację zamówienia.  

Nie realizujemy zamówień zagranicznych. 

Jeżeli wystawiona przez nas pozycja oznaczona jest jako PRZEDSPRZEDAŻ, realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po dacie premiery .

Jeżeli zamówienie obejmuje również inne pozycje, wysyłka całości zamówienia nastąpi również po dacie premiery pozycji oznaczonej jako przedsprzedaż.

W przypadku opóźnienia premiery z winy wydawcy, wyślemy zamówienie niezwłocznie po ukazaniu się pozycji na rynku.

Przelew bezpośrednio na konto 

 • SANTANDER 43 1090 1304 0000 0001 4226 0488
 • Przedsiębiorstwo handlowe „KOROB” Robert Kosiński
 • ul. Piotrkowska 149
 • 90-447 Łódź 

Produkty LEGO Laleczki L.O.L SUPRISE! BABY BORN Lalki i akcesoria

Dodałeś przedmiot do koszyka

przejdź do koszyka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *